Betingelser

Sidst opdateret d.29/09-2018

Serviceviikår

Følgende servicevilkår, udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig (“bruger”, “tilbudsgiver”, “tilbudstager”, ”kunde”) og AGRO OPTIMERING ApS (“AGRO”, “vi”, “os”).

Ved at besøge eller anvende de tjenester, der er tilgængelige via domænet Agroo.dk (”webstedet”), accepterer du at være bundet af nærværende servicevilkår.

Vi forbeholder os ret til at ændre nærværende servicevilkår samt linkede oplysninger efter eget skøn ved at opdatere dette dokument eller tilhørende oplysninger. Medmindre andet fremgår af en sådan revision, træder de reviderede vilkår i kraft, når de offentliggøres.
OBS! Endelig aftale mellem dig som kunde og tilbudstager i forbindelse med indhentning af, eller afgivelse af tilbud, anses først for indgået, når din accept af tilbuddet (booking) er modtaget og bekræftet af agroo.dk ved en ordrebekræftelse som du modtager på mail og ligeledes kan tilgå på webstedet.
Der tages forbehold for fejl i forbindelse med Tilbudsgiver/ Tilbudstagers udarbejdelse og fremsendelse af tilbud, herunder tryk- og/eller taste- samt beregningsfejl. Agroo.dk eller tilbudsgiver/tilbudstager, vil orientere kunden hurtigst muligt i tilfælde af sådanne fejl samt fremsende korrigeret tilbud.

 1. Om Agroo.dk tjenesten
  Om os
  - Hos os hjælper vi hinanden
  Agro Optimering er skabt for, at sikrer landmændene de bedste priser på udførelse af markarbejde og samtidig sikrer, at de landmænd der har investeret i dyre maskiner får maskinerne forrentet på bedst mulig vis.

Udlicitering:
Agro Optimering giver landmanden mulighed for, at udliciterer sit markarbejde. Herved kan landmanden vælge det bedste tilbud og få udført markarbejdet, til billigst mulig pris og til højest mulig kvalitet på det ønskede tidspunkt.

Tilbudsgiver:
Alle med ledig maskinkapacitet kan byde ind på opgaven. Dette kan eksempelvis være landmænd med ledig maskinkapacitet eller maskinstationer. Der er selvfølgelig både mulighed for at tage tilbud og give tilbud, hvis man som landmand mangler maskinkapacitet inden for det ene område, og har ledig kapacitet inden for det andet område.
Det eneste man skal gøre for at komme i gang, er at oprette en gratis profil.

Husk! Det er gratis og uforpligtende at oprette en profil
Vores kontaktoplysninger er:
Agro optimering APS
Lemvigvej 12, 7620 Lemvig
[email protected]

Uafhængighed og repræsentation
Du accepterer, at dit forhold til leverandøren svarer til et forhold til en uafhængig kontrahent. Leverandøren skal levere tjenester som uafhængig kontrahent, og nærværende servicevilkår skal ikke anses for at være et partnerskab, joint venture, repræsentation eller et kunde- eller medarbejderforhold mellem dig og tilbudstageren eller mellem Agroo.dk og dig eller en hvilken som helst leverandør. Nærværende servicevilkår og eventuel tilmelding på eller efterfølgende brug af denne tjeneste vil ikke anses for at udgøre et repræsentationsforhold, franchise, partnerskab eller joint venture mellem dig og Agroo.dk.

Generelt
Agroo.dk tilbyder en platform til formidling mellem dig og leverandører. Agroo.dk er ikke part i forhandlingerne, kontraktindgåelsen og opfyldelsen af betingelserne for et eventuelt opdrag mellem dig og leverandøren.

Agroo.dk garanterer ikke for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af tjenester, der leveres, eller opgaver, der udføres, herunder nøjagtigheden af opdragsbeskrivelser, tilbudstagers kvalifikationer, eller tilbudstagers evne til at løse den udbudte opgave, eller om en leverandør kan eller rent faktisk fuldender et opdrag.

Agroo.dk er ikke ansvarlig for og har ingen kontrol over leverandørens arbejdsproces og er ikke involveret i leverandørens ansættelses-, afskedigelses-, eller arbejdsforhold.

Alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med udbud og accept af en opgave opfyldes udelukkende som aftalt mellem dig og hver leverandør. Udover tjenesten tilbyder Agroo.dk ikke leverandører materialer, værktøjer eller anden assistance.

Tilbudstager
Har du ledig maskinkapacitet og ønsker du at give tilbud på udførelse af opgaver oprettet i portalen kan disse tilgås i opgavelisten. Der kan stilles spørgsmål til opgaven og afgives kontant skriftligt tilbud på udførelse af opgaven.

Ved accept af et tilbud, indvilliger du i at levere tjenesterne i overensstemmelse med enhver aftale mellem dig og tilbudsgiver samt øvrige betingelser og vilkår, som aftalt mellem dig og tilbudstager på tjenesten eller på anden vis.

Skat
Registrerede brugere er ansvarlige for betaling og indberetning af eventuel skat. Du indvilliger i, at overholde alle gældende skatteregler. I det omfang, det er relevant, skal klienter betale moms af betaling til leverandører

 1. Din brugerprofil
  For at kunne bruge Tjenesten skal du oprette en profil, og i den forbindelse afgive nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit navn, telefonnummer, e-mail samt CVR nummer. Du forpligter dig til ved brug af Agroo.dk altid at følge de tegningsregler der måtte være i den virksomhed du repræsenterer. Agroo.dk kan ikke stilles til ansvar for aftaler indgået uden fuld accept fra alle tegningsberettigede.
  Det er ikke tilladt at bruge platformen til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle opgaver, fx hvis en landmand benytter platformen til at indhente sine konkurrenters priser (pristjek). Forespørgsler må alene ske på markarbejde, hvor brugeren er ejer eller har ejerens udtrykkelige accept til oprettelse af forespørgslen.
  Den oprettede opgave kan ses af alle, mens kontaktoplysninger alene kan ses, såfremt du accepterer et tilbud fra en anden bruger. Herefter vil brugerne kunne kontakte hinanden via din oplyste e-mail og telefonnummer.

Brugernavn og adgangskode.
Ved tilmelding skal du vælge et brugernavn og en adgangskode til kontoen. Som registreret bruger, accepterer du, at du er eneansvarlig for at beskytte og holde brugernavnet og adgangskoden fortrolig. Agroo.dk vil herefter antage, at enhver person, der anvender webstedet ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode, er dig eller er bemyndiget til at handle på dine vegne. Du skal straks underrette Agroo.dk, hvis du har mistanke om ulovlig brug af kontoen. Underretning skal ske på mail til [email protected]

 1. Priser
  Oprettelsen af en brugerprofil er gratis. Såfremt anden aftale indgås i tilknytning til denne aftale, afregnes en eventuel pris herfor særskilt.
  Ved accept af et tilbud givet af en tilbudsgiver i forbindelse med en opgave oprettet på tjenesten bliver der pålagt et formidlingssalær. Formidlingssalæret vil altid fremgå af tilbuddet, herunder i totalprisen, inden dette accepteres. Formidlingssalæret tilfalder Agro optimering ApS og opkræves af brugeren samtidig med fakturering for udført arbejde med betalingsfrist 14 dage efter udført arbejde. Prisen på formidlingssalæret fremgår af Tilbuddet og bliver automatisk beregnet ved hver enkelt tilbud. Prisen beregnes som 3% af den samlede ordreværdi eks. Moms.
 2. Deling af indhold – upload af eget materiale
  Du har via Tjenesten mulighed for at uploade dit eget materiale i form af dokumenter, billeder mv., og dette indhold har du mulighed for at give brugere adgang til.

Du accepterer, at Agroo.dk tilføjer modtagne tilbud, fakturaer mv. fra brugere til dig på din profil.

Uploader du materiale på Tjenesten, skal du sikre dig, at du ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. Du må derfor som udgangspunkt alene uploade og dele materiale, du selv har lavet.

Uploader og deler du materiale, andre har lavet, skal du sikre dig, at du ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, du uploader eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale.

Du må fx ikke uden konkret samtykke fra rettighedshaveren uploade følgende materiale:
Indscannede sider fra bøger og blade, dokumenter og andet indhold fundet på andre websites, fotos, du ikke selv har taget Videoer, du ikke selv har optaget

Navnlig hvad angår fotos og videoer, skal du være opmærksom på, at såfremt du uploader og deler fotos/videoer af personer, så skal du som udgangspunkt have samtykke fra personerne på fotoet eller i videoen til at uploade og dele disse fotos/videoer med andre.

 1. Ansvar for eget indhold
  Du har selv rådigheden over dine egne oplysninger og det indhold, du selv vælger at uploade og dele med andre. Du bestemmer derfor selv, hvem der skal have adgang til dine oplysninger og dit materiale, og du er også selv ansvarlig for det materiale, du uploader og vælger at dele med andre.

Vi påtager os intet ansvar for dit materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder.

Du indestår selv for lovligheden af det materiale, du uploader og deler med andre, herunder indestår du for, at din brug af materialet ikke krænker andres rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder i henhold til persondataloven. Skulle vi blive mødt af et erstatningskrav fra tredjemand, fordi du ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter du overfor os for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre, og du risikerer derfor at blive mødt med såvel erstatningskrav fra rettighedshavere som fra os.

 1. Retningslinjer for brug af Tjenesten.
  Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på Tjenesten. Vi forbeholder os ret til løbende at ændre funktionaliteten på platformen. Tjenesten er primært til brug for brugeres udlicitering af markarbejde og tilbudsgivning på udliciteret markarbejde. Det er ikke tilladt for brugerne at anvende platformen til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser eller pristjek.

Krænker det materiale, du uploader andres rettigheder fx andres ophavs- eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning fx persondataloven, markedsføringsloven, straffeloven m.fl., forbeholder vi os retten til at fjerne/slette sådant materiale efter vores eget skøn og uden forudgående advarsel.

Som bruger skal du endvidere holde almindelig ”etikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke.

Platformen må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere brugere eller andre ved fx at vedblive med at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette. Konstaterer du, at brugere ikke overholder disse vilkår, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

Vi forbeholder os ret til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som vi vurderer overtræder disse vilkår eller relevant lovgivning i øvrigt. Ved grove overtrædelser eller gentagne overtrædelser af disse vilkår forbeholder vi os retten til at hindre din adgang til platformen og til at slette din profil.

Force Majeure.
Ingen af parterne i nærværende servicevilkår er ansvarlige for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af en eventuel forpligtelse i henhold til servicevilkårene grundet arbejdsforstyrrelser, ulykker, brande, oversvømmelser, telekommunikations- eller internetfejl, strejker, krige, optøjer, blokader, regeringshandlinger, statslige krav og lovbestemte reguleringer eller restriktioner eller andre lignende forhold ud over den pågældende parts rimelige kontrol. Tidsfristen for denne parts opfyldelse skal forlænges med en periode, der svarer til den pågældende forsinkelses varighed.

Generel ansvarsfraskrivelse.
Hvis der opstår en tvist mellem dig og tilbudstager, skadesløsholder du Agroo.dk (samt vores ledende medarbejdere, direktører, repræsentanter, datterselskaber, joint ventures og medarbejdere) for krav og erstatningskrav af enhver slags og karakter, som følge af eller tilknyttet en sådan tvist.

 1. Oplysninger til dig på Tjenesten
  Du accepterer, at vi og brugere på Tjenesten kan sende dig meddelelser via det på Tjenesten fungerende beskedsystem samt til din angivne e-mail, ligesom der på Tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale for os og for vores samarbejdspartnere.

Den af dig oplyste e-mail kan alene ses af andre brugere, når du som bruger har accepteret et tilbud fra en anden bruger, som er tilknyttet Tjenesten. Her vil e-mail kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af opgaven.

Vi anvender ikke din e-mail eller beskedsystemet til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre du har givet dit samtykke hertil. Du er til enhver tid berettiget til let og gebyrfrit at til- og framelde dig modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, hvilket kan gøres på Tjenesten under ”min konto”. Du kan også kontakte vores support her [email protected]

Har du givet os dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra vores samarbejdspartnere, accepterer du, at dine personlige oplysninger vil blive brugt til dette formål. Der udsendes på nuværende tidspunkt intet ud fra samarbejdspartnere.
Vi vil løbende holde dig opdateret om nye samarbejdspartnere ved at ajourføre ovennævnte liste. Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål. Se endvidere punkt 10 om persondata.
Vi forbeholder os ret til at bruge din e-mail og det på Tjenesten fungerende beskedsystem til at sende dig beskeder om, at der er modtaget besked eller en faktura fra en bruger, vigtig information om Tjenesten fx oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i Tjenesten m.v., og i tilfælde hvor det på Tjenesten integrerede beskedsystem ikke er tilgængelig.

 1. Rettigheder til Tjenesten og indhold på sitet
  Vi ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til Tjenesten og rettighederne til varemærker, kode, grafiske elementer mv. på Tjenesten samt de elementer på Tjenesten, der stilles til rådighed af os i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos mv.

Vi erhverver ingen rettigheder til det materiale, du vælger at uploade, bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret, herunder retten til at gøre materialet tilgængeligt for andre gennem Tjenesten eller på andre måder efter vores eget valg.

Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på Tjenesten, uanset om dette sker på vegne af os, brugere, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket du skal acceptere, og sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

Som uploader af og rettighedshaver til materiale på Tjenesten accepterer du, at dem, du giver adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at vi og brugerne kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt, herunder til opfyldelse af dine forespørgsler i forbindelse med indhentelse af tilbud.

Som bruger af Tjenesten må du bruge det materiale, der af os og andre stilles til rådighed på Tjenesten til egne private formål, herunder til egen privat brug inden for husstanden.

Du må således ikke give andre adgang til at bruge Tjenesten eller det materiale, der er til rådighed for dig på Tjenesten, og du må fx ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet.

Ønsker du at bruge materialet til andet og mere, end hvad der fremgår af disse vilkår, skal du indhente et samtykke fra dem, der ejer rettighederne til materialet.

 1. Brug af dine oplysninger og dit materiale
  Dine stamoplysninger, herunder din e-mail og det materiale du måtte uploade og dele med andre, vil ikke blive overdraget til andre eller blive brugt til andre formål, end hvad der fremgår af disse betingelser.
  Ved oprettelse af din profil og ved upload af materiale accepterer du, at disse oplysninger og dit materiale gøres tilgængelig for brugere og eventuelt også andre brugere af Tjenesten, idet du dog ved upload af materiale selv afgør, hvem du vil give adgang til dette materiale. Vi accepterer således de begrænsninger, du lægger for andres adgang til materialet.

Du accepterer dog ved upload af materiale, at vi, brugere og de øvrige brugere, du giver adgang til materialet, får ret til at bruge dette materiale som angivet ovenfor under punkt 8.
Du kan til enhver tid selv vælge at redigere eller slette dine oplysninger og det materiale, du har uploadet.

 1. Persondata
  Når du opretter en profil på Tjenesten, indsamler og opbevarer vi de enkelte stamdata/obligatoriske oplysninger og øvrige personoplysninger, som er nødvendig for at kunne administrere din brug af Tjenesten, herunder administration af adgangsrettigheder, og for at kunne fremsende tilbud på markarbejde mv. til dig i overensstemmelse med dit ønske.

Vi er dataansvarlig i forhold til dine stamdata/obligatoriske oplysninger. I forhold til materiale og oplysninger, som du selv vælger at uploade på Tjenesten, er vi databehandler.
De oplysninger, vi registrerer om dig, er:
Oplysninger, som du opgiver, når du opretter en brugerprofil eller benytter Tjenesten og de til Tjeneste tilknyttede ydelser og services, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail, CVR nummer.

Oplysninger, der opgives i forbindelse med korrespondance via Tjenesten eller korrespondance, der sendes til os;

Oplysninger om din interaktion med Tjenesten, herunder statistik om sidevisninger, trafik til og fra Tjenesten, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, IP-adresse og standardweblogoplysninger og oplysninger indsamlet via cookies, web beacons og lignende teknologier.

Du accepterer, at vi kan behandle dine personlige oplysninger til følgende formål:

Til at give dig adgang til Tjenesten og dertil knyttede ydelser og services;

Til at tilpasse, vurdere og forbedre Tjenesten, herunder indholdet;
Til at kontakte dig pr. e-mail, push-besked, sms-besked, direct mails eller telefon for at informere dig om din bedrift og kommende opgaver du skal have udført eller udføre for andre, informere dig om Tjenesten og ydelser og services leveret af vores samarbejdspartnere med henblik på målrettede markedsføringsaktiviteter, serviceopdateringer, nye og forbedrede funktioner og tilbud baseret på dine meddelelsespræferencer, herunder opgaveagent.

Til at levere andre tjenester, ydelser og services, som du har anmodet om, og har til at foretage analyse og statistik af din brug af Tjenesten med det formål at optimere din brugeroplevelse af Tjenesten.

Vi videregiver alene personoplysninger i det omfang, det er beskrevet i nærværende betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af personoplysninger ud over videregivelse til vores anvendte databehandlere uden dit udtrykkelige samtykke.

Du accepterer, at vi kan dele dine personlige oplysninger med:
Tjenesteudbydere med hvem vi har indgået aftale om assistance til at levere ydelser til os, herunder markedsføringsbureauer. I disse tilfælde forbliver dine personlige oplysninger under vores kontrol som dataansvarlig, og de pågældende tredjemænd vil være databehandlere.

Visse tredjeparter, herunder indehavere af immaterielle rettigheder, tilsynsmyndigheder og andre
kontrolmyndigheder, hvis dette er et lovkrav, eller i henhold til bestemmelser i disse betingelser for at overholde juridiske forpligtelser eller en retskendelse eller for at forhindre, opdage eller retsforfølge strafbare forhold.

Andre tredjeparter, som du har givet tilladelse til, at vi må dele dine oplysninger med enten skriftligt eller mundtligt, fx inden for rammerne af et samarbejde.

Vi modtager eller indsamler endvidere oplysninger om dig og dit landbrug fra tredjeparter og føjer disse til vores brugeroplysninger. Disse oplysninger kan omfatte oplysninger fra markoplysninger i forhold til markopgaver, offentlige myndigheder og instanser såsom Erhvervsstyrelsen, kort og matrikelstyrelsen, supplerende kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om dig fra andre kilder.
Vi anvender eksterne virksomheder, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af Tjenesten. Disse virksomheder er databehandlere for os, og du accepterer hermed, at disse virksomheder også behandler oplysninger, for hvilken du selv er dataansvarlig.

De pågældende virksomheder handler alene efter instruks fra os og opnår ingen form for rettigheder til persondata om dig eller øvrige rettigheder til den information, du afgiver, eller materiale du uploader.
De pågældende virksomheder har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven eller i strid med vores instruks. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver den pågældende databehandlere dig tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Hvis dine oplysninger er faktuelt forkerte eller ufuldstændige i forhold til de formål, vi behandler oplysningerne til, kan du anmode os om at ændre, slette eller blokere dine oplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod registreringen af dine personlige oplysninger. Du har også ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Disse rettigheder har du i henhold til persondataloven. Ønsker du at gøre indsigelser eller blot at få indsigt i de registrerede oplysninger, bedes du kontakte os på [email protected] og din henvendelse vil herefter blive besvaret hurtigst muligt. Vi forbeholder os dog ret til kun at besvare henvendelse om indsigt i personoplysninger, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

Såfremt din profil slettes, slettes personoplysninger, som er registreret af os om dig, idet vi dog af regnskabs- og skattemæssige hensyn er forpligtet til at lagre visse personlige oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen. Din profil er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere. Beskeder på fora med videre vil dog være tilgængelig efter sletning af profil.

 1. Cookies
  På Tjenesten, applikationer, beskedsystemer og værktøjer anvendes såkaldte ”cookies” og lignende teknologier.
  En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren over for agroo.dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges af os og vores samarbejdspartnere (fx annoncører, mediebureauer og annoncenetværk) for at skabe en så god brugeroplevelse af Tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger til dig, og for at Tjenesten kan huske dit brugernavn til at forbedre din brugeroplevelse på vores websted samt til statistik, måling af vores ydelse samt markedsføring.

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige på de fleste browsere. De forskellige browsere tilbyder forskellige muligheder for at deaktivere muligheden for lagring af cookies. Men hvis du afviser cookies eller andre lignende teknologier, vil du ikke være i stand til at bruge bestemte funktioner, tjenester, applikationer eller værktøjer på vores hjemmesider. Du kan også blive bedt om at indtaste din adgangskode oftere under en et besøg på vores hjemmesider. For mere information om hvordan du kan blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, kan du gennemgå afsnittet Hjælp i din browser, applikation eller enhed.

Generelt giver disse teknologier vores Tjeneste, applikationer, beskedsystemer og værktøjer adgang til at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger.

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger ved brug af disse teknologier, men vi bruger dem til at identificere dig i vores servere eller interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre teknologier, så kun vi og/eller vores leverandører kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun kan forstås af os.

Du kan se en nærmere specifikation af de cookies, som Tjenesten, applikationer, beskedsystemer og værktøjer anvender ved at skrive til os på [email protected]

 1. Ansvarsbegrænsning
  Vi tilstræber, at Tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor Tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og vi vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på Tjenesten, navnlig hvor Tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid.

Vi kan således ikke garantere, at Tjenesten altid er tilgængelig.
Vi tager løbende backup af Tjenesten og al information på Tjenesten, men datatab kan desværre forekomme, og du anbefales derfor selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på Tjenesten. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale.

Vi fraskriver os ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af Tjenesten eller ved fejl og mangler ved Tjenesten, Tjenestens ophør, eller som du måtte blive påført af andre, der anvender Tjenesten.

Vi er alene formidler af informationer på Tjenesten, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud bruger imellem. Vi fraskriver os ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling og for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. Vi er ikke involveret i selve transaktionerne, hvor en bruger får udført arbejde i henhold til et givent tilbud, og vi fraskriver os således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel samt eventuelle fejl og mangler herved.

 1. Sletning af din profil
  Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og/eller de oplysninger og materiale, du har selv har uploadet på Tjenesten. Ved sletning af din profil skal du dog være opmærksom på, at evt. indlæg i fora og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder vil ikke blive slettet. Er din profil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af disse betingelser, forbeholder vi os retten til at slette eller deaktivere din profil, og de oplysninger og materiale du har uploadet helt eller delvist.
  Vi forbeholder os endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde Tjenesten og dermed at slette din profil i sådant tilfælde.
 2. Ændring af disse betingelser
  Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre betingelserne. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på Tjenesten. I tilfælde af væsentlige ændringer vil du blive informeret og bedt om din accept hvor det er relevant.
 3. Overdragelse
  Din brugerprofil er personlig, og du kan ikke overdrage denne til andre uden vores samtykke.

Vi forbeholder os ret til at overdrage Tjenesten helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

 1. Sprog
  Disse betingelser er oprindeligt udarbejdet på dansk. Skulle der være uoverensstemmelse mellem den originale danske version af betingelserne og den oversatte version, har den danske version til enhver tid forrang.
 2. Lovvalg og værneting
  Nærværende betingelser og brugen af Tjenesten er underlagt dansk ret i det omfang, du efter gældende lovgivning juridisk kan indgå i sådan aftale om lovvalg dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.
 3. Omgåelse eller udnyttelse af tjenesten
  Brugerne der har opnået kontakt igennem tjenesten, må ikke:
  Aflyse ordren og herefter tage kontakt privat og udføre opgaven eller en tilsvarende opgave uden, at betale formidlingssalær til agroo.dk i en periode på 12 måneder løbende fra det tidspunkt, hvor opgaven har været udbudt på Agroo.dk.

Har man fået udført en opgave som er fremskaffet af tjenesten, kan man ikke aftale ny opgaveløsning udenom tjenesten igen. Har man først brugt tjenesten, forpligter man sig til at skulle betale formidlingssalær på alle opgaver udført af de igennem tjenesten fundne klienter i 6 måneder. Formidlingssalæret er 3%+moms af ordreværdien og fremgår altid af tilbuddet.
Agroo.dk vil udføre kontrol med dette og opdages der brud på brugerbetingelserne forbeholder agroo.dk sig retten til at slette profilen uden forudgående varsel. Ligeledes vil agroo.dk fakturere formidlingen som var den skabt igennem agroo.dk med følgende takster: 3%+moms af ordreværdien.

 1. Ved aflysning eller udsættelse af ordrer skabt igennem agroo.dk
  Aflysning
  Hvis udbyder vil aflyse ordren efter den er accepteret, skal denne betale fuldt salær til Agroo.dk. Pengene går halvt til hjemmesiden og halvt til tilbudstager. Ordrer kan senest aflyses 1 uge før ordreudførslen ellers bliver ordren faktureret. DOG kan man altid ringe ind med et godt argument og så finder vi en fair løsning, der gør kunden tilfreds.
  Hvis tilbudstager vil aflyse en ordre efter den er accepteret, skal tilbudstager betale en kompensation på 3%, som vil blive opkrævet ved faktura fra Agroo
  Udsættelse af ordrer
  Det er gratis at udsætte ordren, der skal ikke betales ekstra. Parterne kan begge udsætte ordren. Der kan dog max udsættes i en måned ellers betragtes det som en aflysning. Tilbudstager skal selv fakturere til udbyder og hjemmesiden fakturerer selv til udbyder. Begge bærer selv risikoen for, hvis debitor ikke betaler.
 2. Fakturering

Når opgaveudbyder og opgaveløser har accepteret en ordre foregår fakturering på følgende måde:

Fakturering fra opgaveløser til opgaveudbyder, skal opgaveløser selv fremsende jf. det afgivne tilbud. Opgaveløser bærer selv risikoen for, at opgaveudbyder betaler jf. den afgivne ordre. Agroo.dk hæfter ikke for debitor eller kreditor i noget henseende.

Fakturering af formidlingssalæret sker direkte til opgaveløser. Når en ordrer er gennemført, modtager opgaveløser automatisk en faktura for formidlingssalær. Opgaveløser skal dermed selv opkræve formidlingssalær hos opgaveudbyder. Dette fremgår til hver en tid af det af agroo.dk udarbejdet opdrag.